Word lid van EcMB

Krijg regie op lokale energie

Inwoners, verenigd in Energiecoöperatie Midden-Betuwe, willen regie en eigenaarschap van de lokaal opgewekte duurzame energie. EcMB is reeds begonnen met projecten op enkele bedrijventerreinen en in woonkernen in de Betuwe. Wil je meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe, duurzame projecten bij ons in de Betuwe en wil je een stem hebben in het bestemmen van de winst van de coöperatie? Steun je onze doelen? Word dan lid. Dit doe je door het aanmeldingsformulier in te vullen en eenmalig € 50 over te maken.

- -
- -

Ik meld me aan als lid van EcMB. En ik maak €50 entreegeld over NL83 RABO 0189218207 tav EcMB met vermelding van naam en geboorte datum van het lid of ik machtig ecMB tot incasso van het entreegeld.

Incasso machtiging *

Hierbij machtig ik het bestuur van EcMB over te gaan tot de incasso van het entreegeld van € 50.

Het bestuur van EcMB beslist binnen een maand na ontvangst van dit formulier over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Natuurlijk wordt het bedrag teruggestort mocht blijken dat lidmaatschap toch niet mogelijk is.

Ook bedrijven, vennootschappen, stichtingen, verenigingen en coöperaties met een lokale betrokkenheid, kunnen ook lid worden van EcMB. Met hen wordt een aanvullende overeenkomst aangegaan.

Veelgestelde vragen

EcMB is een energiecoöperatie, statutair opgericht op 24 juni 2021 (en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de handelsnaam E*regie). Je eenmalige bijdrage van €50 wordt direct ingelegd. Daarmee heb je een stem in de coöperatie. De leden van de coöperatie dragen bij aan een duurzame energievoorziening in de Betuwe. Alleen als lid heb je de mogelijkheid financieel te participeren in de energieprojecten.

EcMB wil graag haalbaarheidsonderzoeken doen naar lokale energieprojecten. Als startende coöperatie heeft EcMB subsidie nodig maar moet ze ook aantonen dat ze draagvlak geniet. De provincie stelt daarom de voorwaarde dat minimaal 50 leden € 50 inleggen.

Elk lid heeft 1 stem in de coöperatie. Zowel het bestuur als de leden kunnen voorstellen doen aan de algemene vergadering van de coöperatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. Zie voor meer informatie over besluitvorming de statuten van de coöperatie.

Bij EcMB staat in artikel 4 van de statuten dat ‘alle leden de doelstelling ondersteunen en daartoe (automatisch) een overeenkomst zijn aangegaan met de coöperatie’. Artikel 8 gaat over het einde van het lidmaatschap bijv. door overlijden en regelt de opzegging tegen het einde van het boekjaar met een opzegtermijn van 3 maanden.Artikel 11 regelt dat iedere financiële aansprakelijkheid is uitgesloten.